ការចូលទៅកាន់អត្ថបទផ្សេងៗ

ការគ្រប់គ្រងជាតិស្ករឲស្ថិតនៅកម្រិតធម្មតា គឺសំខាន់ណាស់។ សូមអាន អត្ថបទងាយៗ ស្តីពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ១ ដើម្បីចេះគ្រប់គ្រងជាតិស្ករនេះ។

តើអ្នកមានជំងឺទឹ កនោមផ្អែមប្រភេទ១​ឬ?

តើអ្នកមានជំងឺទឹ
កនោមផ្អែមប្រភេទ១​ឬ?

ត្រូវហើយ
តើអ្នកថែទាំ អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ១ឬ?

តើអ្នកថែទាំ អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ១ឬ?

ត្រូវហើយ
តើអ្នកជាគ្រូពេទ្យមែនទេ?

តើអ្នកជាគ្រូពេទ្យមែនទេ?

ត្រូវហើយ

វីដេអូថ្មីៗ

សូមស្វែងរកមើលវីដេអូ​ងាយៗទាំងនេះ ដើម្បីរៀនយល់ដឹងពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ១

ផ្ទាំងព័ត៌មានថ្មីៗ

មេរៀនខ្លីៗ និងប្រធានបទផ្សេងៗ​ដើម្បីរៀនសូត្រពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ១

អ្នកមិនឯកាទេ!

មានមនុស្សច្រើនទៀតក៏មានស្ថានភាពដូចអ្នកដែរ

Meet

អ្នកអាចជួបពួកគេនៅលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក

Part of Action4Diabetes, a UK-registered charity that saves and
empower young people with Type 1 Diabetes in deprived
communities across South-East Asia.

A4D
Learn more
A4D

UK Registered Charity: 1166447
9,Parkfield Road, Taunton, Somerset
TA1 4RL, United Kingdom
admin@action4diabetes.org