ចូលទៅកាន់ប្រធានបទ

ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ១ជាអ្វី?

ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ១ជាអ្វី?

មករៀនពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ១ រោគសញ្ញារបស់វា និងផលប៉ះពាល់មកលើរាងកាយ

រៀនបន្ថែមទៀត
ការជួសជាតិស្ករ

ការជួសជាតិស្ករ

ស្វែងយល់ពីគោលការណ៍ ជួសជាតិស្ករ និង ការកម្រិតជាតិស្ករឲ្យបានល្អ

រៀនបន្ថែមទៀត
ការព្យាបាលដោយប្រើអាំងស៊ុយលីន

ការព្យាបាលដោយប្រើអាំងស៊ុយលីន

មកស្គាល់ពីប្រភេទផ្សេងៗរបស់អាំងស៊ុយលីន ។​ សូមមើលពីរបៀបចាក់អាំងស៊ុយលីន និង ការទុកដាក់អាំងស៊ុយលីនឲ្យបានត្រឹមត្រូវ

រៀនបន្ថែមទៀត
ការចុះជាតិស្ករ និង ការឡើងជាតិស្ករ

ការចុះជាតិស្ករ និង ការឡើងជាតិស្ករ

មកស្គាល់់ពីរោគសញ្ញាពេលចុះជាតិស្ករ និង ពេលជាតិស្ករឡើងខ្លាំង ស្គាល់ពីមូលហេតុ និង របៀបព្យាបាល

រៀនបន្ថែមទៀត
តំហែទាំសុខភាពពេលឈឺថ្កាត់

តំហែទាំសុខភាពពេលឈឺថ្កាត់

សូមស្វែងយល់ពីការគ្រប់គ្រងលើជំងឺទឹកនោមផ្អែមពេលអ្នកមិនស្រួលខ្លួន និងការព្យាបាល

រៀនបន្ថែមទៀត
អាហារូបត្ថម្ភ និង គន្លឹះក្នុងការហាត់ប្រាណ

អាហារូបត្ថម្ភ និង គន្លឹះក្នុងការហាត់ប្រាណ

មកស្វែងយល់ពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសារធាតុចិញ្ចឹមផ្សេងៗ និងការរៀបចំអាហារសុខភាព។ អ្នកនឹងទទួលបានគន្លឹះហាត់ប្រាណឲ្យទទួលបានលទ្ធផលល្អ។

រៀនបន្ថែមទៀត
ផលវិបាករបស់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ១

ផលវិបាករបស់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ១

ស្វែងយល់ពីមូលហេតុ និងប្រភេទផ្សេងៗនៃផលវិបាករបស់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ១ ព្រមទាំងគោលការណ៍រុករកជាមុននៃផលវិបាកទាំងនោះ

រៀនបន្ថែមទៀត
ការលើកទឹកចិត្ត

ការលើកទឹកចិត្ត

រៀនពីការថែទាំផ្លូវចិត្តឲ្យបានល្អ

រៀនបន្ថែមទៀត
A4D

UK Registered Charity: 1166447
9,Parkfield Road, Taunton, Somerset
TA1 4RL, United Kingdom
admin@action4diabetes.org