ចូលទៅកាន់ប្រធានបទ

ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ១ ជាអ្វី?

ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ១ ជាអ្វី?

មករៀនពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ១ រោគសញ្ញារបស់វា និងផលប៉ះពាល់មកលើរាងកាយ

រៀនបន្ថែមទៀត
ការជួសជាតិស្ករ

ការជួសជាតិស្ករ

ស្វែងយល់ពីគោលការណ៍ពិនិត្យ និងគ្រប់គ្រងកម្រិតជាតិស្ករ

រៀនបន្ថែមទៀត
ការព្យាបាលដោយប្រើអាំងស៊ុយលីន

ការព្យាបាលដោយប្រើអាំងស៊ុយលីន

មកស្គាល់ពីប្រភេទផ្សេងៗរបស់អាំងស៊ុយលីន។​ សូមមើលការណែនាំពីរបៀបចាក់ និងទុកដាក់អាំងស៊ុយលីនឲ្យបានត្រឹមត្រូវ

រៀនបន្ថែមទៀត
កម្រិតជាតិស្ករទាប និង កម្រិតជាតិស្ករខ្ពស់

កម្រិតជាតិស្ករទាប និង កម្រិតជាតិស្ករខ្ពស់

មកស្គាល់់ពីរោគសញ្ញាពេលជាតិស្ករចុះទាប និង ពេលជាតិស្ករឡើងខ្ពស់ មូលហេតុ និងរបៀបព្យាបាល

រៀនបន្ថែមទៀត
តំហែទាំសុខភាពពេលឈឺថ្កាត់

តំហែទាំសុខភាពពេលឈឺថ្កាត់

មករៀនពីការជួយអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅពេលដែលពួកគេមិនស្រួលខ្លួន

រៀនបន្ថែមទៀត
អាហារូបត្ថម្ភ និង គន្លឹះហាត់ប្រាណ

អាហារូបត្ថម្ភ និង គន្លឹះហាត់ប្រាណ

មកយល់ពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសារធាតុចិញ្ចឹម និង លំហាត់ប្រាណ ដើម្បីជួយដល់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមរស់ឲ្យបានប្រសើរជាងមុន

រៀនបន្ថែមទៀត
ផលវិបាករបស់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ១

ផលវិបាករបស់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ១

មកយល់់ដឹងពីមូលហេតុចំបង និង​ប្រភេទផ្សេងៗនៃផលវិបាករបស់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ១ និង ស្វែងយល់ពីគោលការណ៍រុករកជាមុននៃផលវិបាកទាំងនោះ

រៀនបន្ថែមទៀត
ការលើកទឹកចិត្ត

ការលើកទឹកចិត្ត

រៀនពីរបៀបដោះស្រាយបញ្ហា និងថែទាំផ្លូវចិត្ត

រៀនបន្ថែមទៀត
A4D

UK Registered Charity: 1166447
9,Parkfield Road, Taunton, Somerset
TA1 4RL, United Kingdom
admin@action4diabetes.org