ការជួសជាតិស្ករ

យល់់ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃការតាមដានកម្រិតជាតិស្ករដោយខ្លួនឯង និងរបៀបជួសជាតិស្ករ
ទាញយកឯកសារ
A4D

UK Registered Charity: 1166447
9,Parkfield Road, Taunton, Somerset
TA1 4RL, United Kingdom
admin@action4diabetes.org