ជាតិស្ករក្នុងឈាមចុះទាប

តើអ្នកស្គាល់ពីរោគសញ្ញានៅពេលមានការចុះជាតិស្ករឬទេ? តើគួរព្យាបាលជាតិស្ករក្នុងឈាមចុះទាបតាមវិធីណា?
ទាញយកឯកសារ
A4D

UK Registered Charity: 1166447
9,Parkfield Road, Taunton, Somerset
TA1 4RL, United Kingdom
admin@action4diabetes.org