តំហែរទាំសុខភាពពេលឈឺថ្កាត់

តោះមករៀនពីរបៀបជួយអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមគ្រប់គ្រងជាតិស្ករនៅពេលដែលពួកគេមិនស្រួលខ្លួន
ទាញយកឯកសារ
A4D

UK Registered Charity: 1166447
9,Parkfield Road, Taunton, Somerset
TA1 4RL, United Kingdom
admin@action4diabetes.org