លើសជាតិស្ករក្នុងឈាម

យើង​អាច​ដឹង​បញ្ហា​ឡើង​ជាតិ​ស្ករ​​ក្នុង​ឈាម​បាន​យ៉ាង​ដូច​ម្ដេច? ត្រូវ​ព្យាបាល​បញ្ហា​ឡើង​ខ្ពស់​ជាតិ​ស្ករ​ក្នុង​ឈាម​យ៉ាង​ម៉េច?
ទាញយកឯកសារ
A4D

UK Registered Charity: 1166447
9,Parkfield Road, Taunton, Somerset
TA1 4RL, United Kingdom
admin@action4diabetes.org