ការថែទាំភ្នែក និងជើង ផ្នែកទី១

ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី១អាចធ្វើអោយមានផលប៉ះពាល់មិនល្អទៅលើភ្នែកនិងជើងរបស់អ្នក តោះសូមរៀនពីរបៀបក្នុងការថែទាំភ្នែក និងជើងរបស់អ្នក

A4D

UK Registered Charity: 1166447
9,Parkfield Road, Taunton, Somerset
TA1 4RL, United Kingdom
admin@action4diabetes.org