ការហាត់ប្រាណ

ទោះបីជារស់នៅជាមួយជំងឺទឹកនោមផ្អែម តែអ្នកនៅតែអាចហាត់ប្រាណ និង លេងកីឡាដូចគេ​ឯងដែរ តោះ យើងទៅរៀនពីការរៀបចំខ្លួនមុនពេលហាត់ប្រាណ

A4D

UK Registered Charity: 1166447
9,Parkfield Road, Taunton, Somerset
TA1 4RL, United Kingdom
admin@action4diabetes.org