ផលវិបាករបស់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ១

កំរិតជាតិស្ករខ្ពស់ក្នុងរយៈពេលយូរនឹងធ្វើអោយមានការខូចខាតផ្នែកផ្សេងៗទៀតនៃរាងកាយ​ របស់អ្នក។ ផលវិបាកទាំងនោះអាចជៀសវាងបាន ប្រសិនបើអ្នកធ្វើការគ្រប់គ្រងជំងឺទឹកនោមផ្អែមបានល្អ។

A4D

UK Registered Charity: 1166447
9,Parkfield Road, Taunton, Somerset
TA1 4RL, United Kingdom
admin@action4diabetes.org