ពេលទៅសាលារៀន

នៅពេលដែលកុមារមានអារម្មណ៍ថាខុសគេ នោះវាមិនមែនជារឿងល្អទេ ហើយវាកាន់តែលំបាកថែមទៀតប្រសិនបើមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី១ នេះជាគន្លឹះ និង ដំបូន្មានអាចជួយឲ្យអ្នក លេងសប្បាយដូចមិត្តភក្តិផ្សេងទៀតដែរ

A4D

UK Registered Charity: 1166447
9,Parkfield Road, Taunton, Somerset
TA1 4RL, United Kingdom
admin@action4diabetes.org