ហេតុអ្វីយើងត្រូវជួសជាតិស្ករ?

យល់ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃការជោះជាតិស្ករដោយខ្លួនឯង

A4D

UK Registered Charity: 1166447
9,Parkfield Road, Taunton, Somerset
TA1 4RL, United Kingdom
admin@action4diabetes.org