วัตถุประสงค์

We aim to strengthen the sustainability of the local healthcare system through development of knowledge, skills and leadership to bring positive health outcomes for the people living with Type 1 Diabetes.


A4D Webinars

You get free access to A4D webinars on Type 1 Diabetes diagnosis and management, featuring experts from international and regional medical community. You’ll learn about the basic knowledge on Type 1 Diabetes, the important role of psychosocial support as well as the advancement in technology and the latest development in research that may shift the paradigm in medical care of the disease.

Register and explore the webinars!


Other Type 1 Diabetes Educational Resources

At HelloType1, healthcare professionals have easy access to information on Type 1 Diabetes that is well adapted to local settings, enabling practical and effective management of the disease. Tools on patient education and counselling are also available on this platform, supporting engagement between you and your patients.

Here you will find the direct links to accredited online trainings and educational ressources from well-established organisations like the International Society for Paediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) and European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE).

Access the resources


Type 1 Diabetes Network Meeting

This international network comprises of the A4D HCP Advisory Group and all Healthcare Professionals who are involved in the day-to-day management of Type 1 Diabetes in the countries where A4D operate. The Type 1 Diabetes Network aims to:

  • Facilitate best practice sharing, advocating better medical and psychosocial support for Type 1 Diabetes.
  • Enable interactive discussion on difficult Type 1 Diabetes cases.
  • Facilitate networking between Healthcare Professionals to improve cross-country collaboration and support for Type 1 Diabetes.
  • Influence policy changes related to Type 1 Diabetes care in Southeast Asia.
You are welcome to join the next meeting. Sign up now!


A4D Publications

With over 5 years experience in frontline operation through close collaboration with local healthcare partners, A4D has gained critical insights into the state of Type 1 Diabetes across South-East Asia. We have collected robust database realted to Type 1 Diabetes management and outcomes through our systematic approach on programme monitoring and tracking. In 2021, A4D initiated the effort on data analysis with the voluntary support from the A4D HCP Advisory Group, aiming to publish evidence based findings and meaningful insights on Type 1 Diabetes care in South-East Asia. We strongly believe that these publications will play a vital role in driving positive changes in Type 1 Diabetes management and outcomes, which will ultimately result in policy changes leading to sustainable care and support for people living with Type 1 Diabetes.

Access the publication

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Action4Diabetes ซึ่งเป็นมูลนิธิจดทะเบียนในสหราชอาณาจักรที่ช่วยชีวิตและส่งเสริมเยาวชนที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ในชุมชนขาดโอกาสทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

A4D
เรียนรู้เพิ่มเติม
A4D

UK Registered Charity: 1166447
9, Parkfield Road, Taunton, Somerset
TA1 4RL, United Kingdom
admin@action4diabetes.org