Điều trị insulin

Tìm hiểu về các loại insulin khác nhau, khi nào sử dụng và sử dụng như thế nào.
Tải về.
A4D

UK Registered Charity: 1166447
9, Parkfield Road, Taunton, Somerset
TA1 4RL, United Kingdom
admin@action4diabetes.org