Back
33
Created on

Hãy trả lời câu trắc nghiệm về theo dõi đường huyết!

1 / 6

Tôi cần kiểm tra đường huyết mao mạch cho con tôi bao nhiêu lần mỗi ngày?

2 / 6

Tại sao tôi cần kiểm tra đường huyết mao mạch?

3 / 6

Khi nào tôi cần kiểm tra đường huyết mao mạch của con tôi vào giữa đêm?

4 / 6

Mức đường huyết tốt cho con tôi là bao nhiêu?

5 / 6

Tôi cần kiểm tra đường huyết mao mạch cho con tôi vào lúc nào?

6 / 6

Tôi nên làm gì nếu đường huyết trước bữa ăn của tôi dao động nhiều (có khi cao và có khi thấp)?
c.

Your score is

The average score is 76%

0%

A4D

UK Registered Charity: 1166447
9, Parkfield Road, Taunton, Somerset
TA1 4RL, United Kingdom
admin@action4diabetes.org