Webinar & Network Meeting Speakers

Dr Rebecca Thomas

Dr Rebecca Thomas – Epidemiologist Diabetic Eye Disease, United Kingdom

Dr Thomas is an epidemiologist in diabetic eye disease in Swansea University Medical School. She has many years experience of working in and developing screening programmes to detect diabetic retinopathy…

Read more
Dr. Sirimon Reutrakul

Dr. Sirimon Reutrakul – Endocrinologist - Professor of medicine, United States

Dr. Reutrakul is currently a Professor of medicine at the University of Illinois at Chicago, and a Visiting Scholar at the Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital in Bangkok…

Read more
Dr James Law

Dr James Law – Endocrinologist, United Kingdom

Dr James Law is a Consultant in Paediatric Diabetes & Endocrinology at Nottingham University Hospitals NHS Trust in the UK. Nottingham University Hospital’s Paediatric Diabetes Unit has consistently achieved the …

Read more
Dr Lek Ngee

Dr Lek Ngee – Paediatric Endocrinologist, Singapore

Dr Lek Ngee is currently a Senior Consultant Paediatrician in KK Women’s and Children’s Hospital (KKH) in Singapore. Dr Lek strives to be a competent and caring Paediatrician.

Read more
Lim Pei Kwee

Lim Pei Kwee – Diabetes Specialist Nurse, Singapore

Lim Pei Kwee is a Paediatric Diabetes Nurse Educator and currently working at KK Women’s & Children’s Hospital, Singapore.

Read more
Dr Rose Stewart

Dr Rose Stewart – Consultant Clinical Psychologist, United Kingdom

Dr Rose Stewart is a multi-award winning Consultant Clinical Psychologist working in North Wales. She is the acting Diabetes Psychology lead for Wales and the chair of the UK Diabetes Psychology Network.

Read more
Dr Rebecca Thomas

Dr Rebecca Thomas – Epidemiologist Diabetic Eye Disease, United Kingdom

Dr Thomas is an epidemiologist in diabetic eye disease in Swansea University Medical School. She has many years experience of working in and developing screening programmes to detect diabetic retinopathy…

Read more

ĐÁP ỨNG CUỘC THI CỦA LỰC LƯỢNG NHIỆM VỤ HELLOTYPE1

Thành viên của Action4Diabetes, một tổ chức từ thiện được đăng ký tại Vương Quốc Anh nhằm giúp đỡ và trao quyền cho cộng đồng những người đái tháo đường trẻ tuổi có điều kiện hạn chế tại các quốc gia Đông Nam Á.

A4D
Hãy tìm hiểu thêm.
A4D

UK Registered Charity: 1166447
9, Parkfield Road, Taunton, Somerset
TA1 4RL, United Kingdom
admin@action4diabetes.org