Insulin là gì?

Tìm hiểu về các loại insulin, thời điểm tiêm và cách tiêm insulin.

A4D

UK Registered Charity: 1166447
9, Parkfield Road, Taunton, Somerset
TA1 4RL, United Kingdom
admin@action4diabetes.org